Epsilon, programi za računovodstvo
Epsilon, Podgorica, Crna Gora, Montenegro

... programi za racunovodstvo ...

Lična primanja, Plate za 2011 godinu, ZaradeLIČNA PRIMANJA       
Obračun zarada, Plate, ...

Program LIČNA PRIMANJA je najkompletnije softversko rješenje za obračun svih ličnih primanja fizičkih lica. Program je u potpunosti prilagodjen najnovijim crnogorskim propisima za 2011.godinu.

Program sadrži kompletan propisani šifarnik ličnih primanja (Crna Gora), što korisnicima programa omogućava efikasane obračune svih zakonom predviđenih ličnih primanja. To su: zarade, startni dio zarade, naknade zarada, prevoz, zimnica, ugovorene naknade (autorski honorari, ugovor o djelu, zakup, ...), otpremnine, prihod od kapitala, prihod od imovine i imovinskih prava, prihod od samostalne djelatnosti, stipendije (sportisti, učenici, studenti), jubilarne nagrade, ...

Znači, osim obračuna ličnih primanja od zaposlenja (za zaposlene, novozaposlene, lica sa invaliditetom, radnike), program istovremeno omogućava i razne obračune ličnih primanja za nezaposlene, poljoprivrednike, učenike, sportiste, studente, sveštenike, članove upravnih odbora, članove odbora direktora,...; i za rezidenate i za nerezidente.

U slučaju izmjene zakonskih propisa, korisniku je ostavljena mogućnost izmjene stopa poreza i doprinosa, ali i mogućnost izmjene raznih parametara za sva navedena lična primanja posebno.

Osnovne karakteristike programa:
 • omogućene razne vrste obračuna: zarade zaposlenih (plate), naknade zarada, startni dio zarade, zimnica, prevoz, autorski honorari, ugovor o djelu, upravni odbor, odbor direktora
 • mogućnost više isplata/obračuna u toku jednog meseca
 • izbor načina obračuna: ugovoreni bruto/neto; koeficijenti, cijena rada, minuli rad, ...
 • obračun za: redovn rad, prekovremeni rad, rad noću, rad u vrijeme praznika, ...
 • obračun bolovanja (do 60 i preko 60 dana) i obračun porodiljskog odsustva
 • zahtjevi za refundaciju bolovanja (FZO-CG, Centar za socijalni rad)
 • obračun poreza, doprinosi na teret zaposlenog/poslodavca, prirez, Fond rada, PK-CG, ...
 • posebni doprinos za zapošljavanje lica sa invaliditetom (Sl.list CG br.49/08)
 • obračun za beneficirani radni staž (staž sa uvećanim trajanjem)
 • automatska obrada obustava/kredita i njihova evidencija po partijama i ratama
 • izbor načina isplate: gotovina, banke
 • štampa svih obrazaca i izvještaja potrebnih za isplatu (platni spisak, spisak za banku, isplatni odsječak,...)
 • štampa svih virmana vezanih za obračun (neto, krediti po partijama, porez, doprinosi,...)
 • zbirni virman za porez i doprinose (za 2011.godinu)
 • export virmana ka e-bank klijentima (FX, Halcom)
 • export izvještaja u MS Excel, PDF,...
 • export IOPPD obrasca u XML fajl
 • različite rekapitulacije obračuna (po opštinama, radnim jedinicama, bankama, ...)
 • zbirni mjesečni izvještaji (isplatni odsječak, specifikacije, ...)
 • obrasci: IOPPD, OPP-ND, RAD-1, M-4, ...
 • za javne ustanove (budžetske korisnike) mjesečni izvještaji za Ministartstvo finasija i Ministarstvo prosvjete i sporta Vlade Crne Gore
 • kartice radnika sa svim isplatama (detaljne, zbirne po obračunima/mjesecima, ...)
 • automatsko knjiženje u Epsilon-finansijsko knjigovodstvo
 • export naloga za knjiženje (za knjiženje u programe drugih softverskih kompanija)

Zaposleni
Zaposleni
Obračun LP
Obračun LP
Obrazac M4
Obrazac M-4
Obrazac IOPD
Obrazac IOPPD

U dijelu obračuna poreza i doprinosa na dohodak fizičkih lica, program je prilagođen najnovijim crnogorskim propisima za 2011.godinu. Korisnici najnovije verzije ovog programa (LP 8.08) su u mogućnosti da štampaju obrazac IOPPD ("Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima") i da ga eksportuju u XML format (automatsko kreiranje IOPPD obrasca za import na portal Poreske uprave Crne Gore).

Na početku korišćenja programa, izuzetno važno je podesiti parametre i stope poreza i doprinosa za one šifre LP, koje imate namjeru koristiti u obračunima (pogrešne osnovice i stope ne prolaze kontrole Poreske uprave CG). U sljedećoj tabeli, za kompletan šifarnik osnova za obračun, pokušali smo sakupiti odgovarajuće stope poreza i doprinosa (mada je za ove informacije najsigurnija adresa: Poreska uprava CG).

Stope poreza i doprinosa
Šifre osnova za obračun i odgovarajuće stope poreza i doprinosa


    Kontakt:


javne ustanove, obrazac, IOPPD, M4, aplikativni softver za plate, ugovoreni bruto, ugovoreni neto Telefoni  069 023 329

  069 477 777


   e-mail epsilon@t-com.me
Copyright © 2011 Epsilon. All Rights Reserved.