Epsilon, programi za računovodstvo
Epsilon, Podgorica, Crna Gora, Montenegro

... programi za računovodstvo ...

Osnovna sredstva, Amortizacija Osnovna sredstva

Osnovna karakteristika programa "Osnovna sredstva" jeste da radi obračun amortizacije u finansijske svrhe i obračun amortizacije u poreske svrhe.

Uobičajena polja za osnovna sredstva su: ID, naziv, JM, konto, lokacija, dobavljač, datum nabavke, nabavna vrijednost, ispravka vrijednosti, rezidualna vrijednost, metoda obračuna i stopa amortizacije u finansijske svrhe, poreska grupa/stopa, ...
Uz nabrojena polja, u ovom programu su (analogno nekadašnjoj nomenklaturi amortizacionih grupa) uvedene i "grupe" osnovnih sredstava (dvocifren broj) pri čemu se svaka grupa vezuje za konto, stopu amortizacije, poresku grupu, itd. što znatno olakšava unos (knjiženje) osnovnih sredstva, a ujedno omugućava kreiranje efikasnih izvještaja.

Za obračun amortizacije u finansijske svrhe zastupljene su sledeće metode:
  • proporcionalna
  • funkcionalna (po učinku)
  • degresivna-opadajuće saldo i
  • degresivna-zbir broja godina

Uključene su i poreske grupe/stope (sa svim vrstama osnovnih sredstava) tako da se za svako (novonabavljeno) osnovno sredstvo, brzo i jednostavno određuje kojoj poreskoj grupi pripada.

Inventarne brojeve osnovnih sredstava (ID) predlaže program, ali se taj predlog može ignorisati, odnosno, oznake osnovnih sredstava mogu biti kontrolisane od strane korisnika programa.

Osnovni izvještaji su:
  • spisak osnovnih sredstava (aktivnih i neaktivnih)
  • obračun amortizacije u finansijske svrhe
  • obračun amortizacije u poreske svrhe (obrazac "OA")
  • kartica osnovnog sredstva
  • popisne liste, ...

Izvještaji "Spisak OS" i "Obračun amortizacije u finansijske svrhe" mogu biti sortirani/filtrirani po raznim kriterijumima (grupa OS, konto, lokacija, metoda amortizacije, poreska grupa, novonabaljena OS, otpisana OS, ...).

    Kontakt:


program osnovna sredstva, program za obracun amortizacije, obračun amortizacije u finansijske svrhe, 
obračun amortizacije u poreske svrhe, amortizacija, obrazac OA, inventarni broj, aplikativni softver, 
proporcionalna metoda, funkcionalna metoda, po učinku, degresivna metoda, metoda opadajućeg salda, zbir broja godina Telefoni  069 023 329

  069 477 777


   e-mail epsilon@t-com.me
Copyright © 2011 Epsilon. All Rights Reserved.